REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Chińskie banki przedłużają wypłatę kar umownych dla Polski

Polska strona wystąpiła do chińskich banków z żądaniem wypłaty 130 mln zł gwarancji bankowych firmy Covec za jej wycofanie się z placu budowy autostrady A2 na dwóch odcinkach z pięciu realizowanych od Strykowa do Warszawy.

GDDKIA, uważa że żądanie wypłaty gwarancji przesłane przez GDDKiA do chińskich banków gwarantujących kontrakty realizowane przez konsorcjum Covec było poprawne, a chińskie banki szukają jednak pretekstu do opóźnienia wypłaty. Nie zakwestionowały one zasadności samych gwarancji, a nagłówek pisma. W piśmie do do GDDKiA, The Export-Imprt Bank of China powołuje się na niespójność listu przewodniego z dokumentem gwarancji. W oficjalnej korespondencji zagranicznej Generalny Dyrektor jest oznaczany „Rzeczpospolita Polska – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad”, zaś w gwarancjach „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad”. Powyższa różnica stała się dla Banku pretekstem dla wstrzymania płatności.

Ponadto z informacji  The Export-Import Bank of China wynika, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie potwierdził wzoru podpisu osoby uprawnionej do wystawienia wezwania we właściwy sposób. Według GDDKiA jest to również nieprawda, gdyż BGK potwierdził podpisy osób reprezentujących GDDKiA zarówno w wymaganej formie (elektronicznej – SWIFT) jak i dodatkowo w formie „tradycyjnej”.

Takie samo żądanie skierowane do Deutche Bank zostało już zrealizowane, co potwierdza, że przyczyny wstrzymania płatności wskazane przez chińskie banki są całkowicie nieuzasadnione, to dla możliwie szybkiego uzyskania kwot gwarancji, najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest dokonanie poprawek zgodnie z uwagami Banku. Rozpoczęcie w takiej sytuacji korespondencji z Bankami nie służy szybszemu załatwieniu sprawy – czytamy na stronie internetowej GDDKiA. – Trzeba podkreślić, że szukanie pretekstu dla opóźnienia wypłaty gwarancji jest  stałą praktyką części Banków i Towarzystw Ubezpieczeniowych. GDDKiA wielokrotnie spotkała się już z podobnymi próbami. Zawsze jednak ostatecznie kwoty były na rzecz Skarbu Państwa wypłacane, wraz z odsetkami za zwłokę.

Wobec powyższego GDDKiA przesunęła termin wypłaty środków do 4 września. Podkreśla jednak, że gwarancje zapisane są w umowie i banki zobowiązane są do ich wypłaty bez weryfikacji zasadności roszczeń na każde żądanie polskiej strony.

Polska ponadto zamierza na drodze sądowej biegać się o 741 mln zł tytułem odszkodowania za utracone korzyści Skarbu Państwa.
 

Inne

Ciekawe artykuły