REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

LV sesja Rady Gminy Zgierz, nie dla sortowni?

 LV sesja Rady Gminy Zgierz odbyła się 7 października 2010 r. Pod głosowanie poddanych zostało 13 projektów uchwał. Przedmiotem dyskusji była również sprawa powstrzymania planowanej budowy automatycznej sortowni odpadów komunalnych w Dąbrówce Wielkiej. 

Rada Gminy Zgierz podjęła apel, w którym wyraziła swój sprzeciw dla budowy automatycznej sortowni odpadów komunalnych na działkach nr geod. 72, 73, 74 i 75 w Dąbrówce Wielkiej. W uzasadnieniu apelu radni powołali się na uchwalony 29 października 2009 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Wielka – Północ (uchwała Nr XLV/464/09), w którym zakazuje się lokalizowania w całym obszarze przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego. Radni stwierdzili ponadto, że sam fakt planowania tego typu uciążliwej działalności na terenie o tak dużym potencjale inwestycyjnym, w sąsiedztwie terenów zamieszkałych oraz przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i jest sprzeczne z ich interesem. W apelu zwrócili się do Wójta Gminy, by ten podjął odpowiednie kroki zmierzające do powstrzymania planowanej inwestycji oraz informował na bieżąco radnych i mieszkańców o podjętych działaniach w tej sprawie. Za przyjęciem apelu głosowało 12 obecnych na sali obrad radnych. 

Przyjęto uchwały w sprawach: 

1) określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zgierz na 2011 rok (8 głosów za przyjęciem uchwały, 5 przeciw). 
 
Górne granice stawek podatku od nieruchomości podlegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Ogłasza je w obwieszczeniu Minister Finansów. Na rok 2011 wzrosły one o 2,6%. Przedstawiony pod obrady projekt uchwały uwzględniał ten wzrost.
 
Stawki w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zgierz w 2011 roku. Plik do pobranie u dołu strony.
 
2) przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Zgierz na rok 2010 w zakresie zadań własnych (11 głosów za przyjęciem uchwały, 2 wstrzymujące się). 
 
O 75.000 zł zwiększono plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. 
 
Pieniądze pochodzą z nadwyżki środków zarezerwowanych w budżecie gminy na dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu, na inwestycje, które zostały już zakończone: „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5122 E i Nr 5144 w m. Rosanów” (63.600 zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E relacji Łagiewniki – Szczawin” (11.400 zł); 
 
3) przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Zgierz na rok 2010 w zakresie zadań własnych (13 głosów za przyjęciem uchwały). 
 
O 71.000 zł zwiększono plan wydatków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biała. Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką gmina zabezpieczyła na realizację tego zadania. Zakup zostanie dokonany w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w gminie Zgierz poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z elementami ratownictwa drogowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej”. 
 
Pieniądze pochodzą ze środków zarezerwowanych w budżecie gminy na zakończone już zadanie pn. „Stworzenie centrum aktywizacji społeczno-kulturalnej i sportowej we wsi Gieczno”; 
 
4) przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Zgierz na rok 2010 w zakresie zadań własnych (12 głosów za przyjęciem uchwały, 1 przeciw). 
 
O 30.000 zł zwiększono plan wydatków na remont dachu w ZSG w Szczawinie. Uchwalając tegoroczny budżet gminy radni zabezpieczyli 40.000 zł na remont dachu na budynku szkoły podstawowej oraz nad wejściem głównym do szkoły w Szczawinie. Środki te zostały już wykorzystane. Dzięki zwiększeniu środków na zakup usług remontowych dla tej szkoły, wyremontowany zostanie również dach na budynku gimnazjum (I etap rozbudowy szkoły). 
 
Pieniądze pochodzą ze środków zarezerwowanych w budżecie gminy na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A na odcinku od ulicy Aleksandrowskiej do ulicy Jedlinowej”. Zmniejszenie środków na tym zadaniu jest możliwe, gdyż rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach Jedlinowa i Poprzeczna realizowana jest w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A i B”; 
 
5) przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Zgierz na rok 2010 w zakresie zadań własnych (9 głosów za przyjęciem uchwały, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się). 
 
O 20.000 zł zwiększono plan wydatków na przebudowę drogi gminnej Dzierżązna -Jasionka. Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką gmina zabezpieczyła na realizację tego zadania. 
 
Pieniądze pochodzą ze środków zarezerwowanych w budżecie gminy na zadania: „Przebudowa ulicy Sosnowej w miejscowości Samotnik na odcinku od Al. Bukowej do ulicy Południowej” (5.100 zł – nadwyżka środków na tym zadaniu), „Przebudowa drogi w Adolfowie – Kaniej Górze ulicy Polnej i Piaskowej” (14.900 zł – wykonanie zadania nie jest możliwe z uwagi na zbyt wąski pas gruntu, którym gmina dysponuje oraz na brak uzbrojenia w tej drodze); 
 
6) zmiany uchwały Nr LIV/587/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Zgierz na rok 2010 w zakresie zadań własnych (12 głosów za przyjęciem uchwały). 
 
Zmiana wynika z realizowanego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku projektu „Akademia Wiedzy i Umiejętności w Słowiku”, dofinansowanego ze środków unijnych; 
 
7) przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Zgierz na rok 2010 w zakresie zadań własnych (12 głosów za przyjęciem uchwały). 
 
O 10.000 zł zwiększono plan wydatków na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i miejscowych zagrożeniach (w szczególności podtopienia). 
 
Pieniądze pochodzą z nadwyżki środków zarezerwowanych w budżecie gminy na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu na zakończone już zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E relacji Łagiewniki – Szczawin”; 
 
8) zmian budżetu gminy Zgierz na rok 2010 w zakresie zadań własnych (4 głosy za przyjęciem uchwały, 3 przeciw, 4 wstrzymujące się). 
 
Zmniejszono budżet gminy o 183.300 zł poprzez zmniejszenie planu wydatków i dochodów. 
 
Zmniejszono plan wydatków na: 
 
• zadaniach, które zostały już zakończone i pozostała nadwyżka środków: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Rosanowie” o 15.500 zł, „Przebudowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Wielkiej ul. Kościelna – ul. Główna” o 4.500 zł, „Przebudowa drogi gminnej Rosanów ul. Poprzeczna (0,5 km)” o 11.450 zł, „Przebudowa drogi gminnej Słowik ul. Wiosenna – Letnia (1,2 km)” o 500 zł; 
 
• zadaniach, w których zakresie realizacji w bieżącym roku zaplanowano jedynie opracowanie dokumentacji projektowych: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinnik w ulicy Janowskiej od Al. Bukowej” o 4.000 zł, „Przebudowa drogi Nr 120353 E w miejscowości Lorenki na odcinku od drogi powiatowej Nr 5109 E (ca’ 1,3 km)” o 11.500 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefów” o 19.500 zł , „Przebudowa drogi Nr 104231 E w miejscowości Śladków Górny (1,2 km)” o 12.500 zł, „Rozbudowa oświetlenia Dzierżązna – Biała” o 200 zł, „Budowa oświetlenia Kębliny ul. Letniskowa i Grzybowa” o 2.000 zł, „Budowa oświetlenia Słowik ul. Szkolna” o 4.000 zł, „Budowa oświetlenia Szczawin Duży ul. Strażacka i ul. Leśna” o 1.900 zł, „Budowa oświetlenia Emilia ul. Działkowa” o 4.000 zł, „Przebudowa dróg na terenie gminy: Etap II – ul. A. Szukalskiej, Dąbrówka Strumiany – Dąbrówka Marianka” o 1.550 zł; 
 
• zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wiktorowie” o 20.000 zł (wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o przesunięcie realizacji zadania w całości na 2011 r. argumentując tym, iż koszt zorganizowania placu budowy i transportu sprzętu przewyższa wartość środków zabezpieczonych przez gminę w bieżącym roku); 
 
• zadaniach, których realizacja, z uwagi na szczupłość środków finansowych pozostałych w budżecie gminy na 2010 r., przesunięta zostanie w czasie: „Budowa całorocznej sali widowiskowej w GOK w Dzierżąznej – projekt” o 10.000 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 16/12 w miejscowości Rozalinów” o 50.000 zł. Inwestycje te muszą rozpocząć się w ciągu 3 lat od daty wydania pozwoleń na budowę; 
 
• zadaniu pn. „Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Kania Góra ul. Irysowa” o 9.900 zł (brak możliwości rozpoczęcia zadania z uwagi na występujące w ul. Irysowej, w pasie drogowym, ogrodzenia); 
 
• zadaniu pn. „Urządzenia placu zabaw i sportu na działce nr 16/12 w Rozalinowie (wykonać „piłkołapy” przy istniejącym boisku)” o 300 zł (zaplanowany zakres prac został już wykonany). 
 
Zmniejszono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 183.300 zł; 
 
9) przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Zgierz na rok 2010 w zakresie zadań własnych (11 głosów za przyjęciem uchwały). 
 
O 22.000 zł zwiększono plan wydatków ponoszonych na koszty pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu. W DPS przebywa obecnie 9 podopiecznych GOPS, na początku roku było ich 12. Koszt miesięcznego utrzymania osoby w DPS ustala starosta danego powiatu, w którego rejonie znajduje się DPS. W 2010 r. koszty utrzymania osób w DPS w stosunku do roku ubiegłego wzrosły średnio o 30-40%. Zaplanowana w budżecie gminy na 2010 r. kwota okazała się w związku z tym niewystarczająca i konieczne było zwiększenie środków na ten cel. 
 
Pieniądze pochodzą z nadwyżki środków zarezerwowanych w budżecie gminy na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu, na zakończone już zadanie pn. „Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5132 E – ul. Cegielniana w m. Dąbrówka Wielka”; 
 
10) przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Zgierz na rok 2010 w zakresie zadań własnych (8 głosów za przyjęciem uchwały, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się). 
 
O 35.000 zł zwiększono plan wydatków na przebudowę drogi gminnej – zadanie pn. „Nakładka asfaltowa na ulicy Stara Droga w Jedliczu A od ulicy Aleksandrowskiej do wiaduktu PKP”. Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką gmina zabezpieczyła na realizację tego zadania. 
 
Pieniądze pochodzą z nadwyżki środków zarezerwowanych w budżecie gminy na zadania: „Budowa oświetlenia w Ustroniu ul. Wiśniowa” (20.000 zł) oraz „Stworzenie centrum aktywizacji społeczno-kulturalnej i sportowej we wsi Gieczno” (15.000 zł). 
 
Ponadto wprowadzono do tabeli Nr 6 uchwały budżetowej – „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” zadanie pn. „Dokończenie budowy oświetlenia w miejscowości Ustronie na ulicy Ozorkowskiej w kierunku PKP”. Koszty, jakie zaplanowano na ten cel w 2011 r. to 15.500 zł. Wpisanie zadania do limitów umożliwi jego realizację w systemie zaprojektuj i zbuduj w przyszłym roku; 
 
11) rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Zgierz (6 głosów za przyjęciem uchwały, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się). 
 
Radni uznali za zasadne trzy skargi złożone przez mieszkańca Grotnik, złożone przez niego w lutym, kwietniu i wrześniu br. Skargi dotyczyły: 1) przekazywania nieprawidłowych informacji dotyczących pojemników do selektywnej zbiórki odpadków, które znajdowały się na terenie PKP, wykonywania prac na terenie należącym do PKP oraz składowiska odpadów budowlanych w Grotnikach, 2) wstrzymania wydawania gazety samorządowej „Na Ziemi Zgierskiej”, 3) braku lub niepełnych odpowiedzi na zapytania zadane przez osobę niebędącą radnym; 
 
12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wsi Lućmierz – Południe (12 głosów za przyjęciem uchwały). 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wsi Lućmierz sporządzony ma być w granicach określonych: od zachodu – wschodnia granica działki nr ewid. 273/1 – droga krajowa nr 1, od północy – północna granica działki nr ewid. 274 – droga gminna ul. Sadowa, od wschodu – granica obrębu wiejskiego Lućmierz i granica Miasta Zgierz, od południa – południowa granica działek nr ewid. 260/47, 260/48 i 260/42. Przedmiotem planu będzie przeznaczenie terenu pod bazy, składy, magazyny i usługi; 
 
13) upoważnienia Wójta Gminy Zgierz do podjęcia działań w celu przejęcia nieruchomości wraz z infrastrukturą w miejscowości Lućmierz (12 głosów za przyjęciem uchwały). 
 
Wójt Gminy Zgierz upoważniony został do podjęcia działań w celu przejęcia na rzecz gminy Zgierz: działki nr 255/9 o powierzchni 0,1125 ha (KW 34221), budynku hydroforni (nr inw. 58/109), dwóch studni wierconych (nr inw. 104/255 i 175/255), przewodu rozdzielczego sieci wodociągowej (nr inw. 107/235), pompy wodnej (nr inw. 238/441), hydroforu (nr inw. 246.449), pompy głębinowej (nr inw. 252/441), sieci wodociągowej (nr inw. 182/235). 
 
 
oprac. MK

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają