REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Powiat zgierski wspiera aktywność zawodową osób powyżej 29. Roku życia

Od 20 grudnia 2021 roku można nadsyłać wnioski w ramach nowego konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Zgłoszone projekty mają wspierać aktywność zawodową osób po 29. roku życia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 stycznia 2022 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się wszystkie podmioty, prócz osób fizycznych, chyba że prowadzą one działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.  

W ramach konkursu bezpośrednią pomoc otrzymają osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Do takich grup zaliczają się m.in. osoby w wieku ponad 50 lat, kobiety, osoby niepełnosprawne, a także osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparciem mogą zostać również objęci bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do wymienionych grup. Jednak ich udział we wsparciu pochodzącym z naboru nie może przekroczyć 20 procent liczby wszystkich bezrobotnych, którzy otrzymają pomoc.

Osoby, które zostaną objęte wsparciem będą mogły liczyć na udział w kilku rodzajach programów aktywizacji zawodowej. W pierwszej grupie programów znajdują się pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz identyfikacja potrzeb uczestników. Drugą grupę stanowią usługi, które pomogą bezrobotnym podnieść ich kompetencje i kwalifikacje, np. szkolenia. Trzeci rodzaj pomocy to z kolei staże i praktyki zawodowe, czyli instrumenty pomagające zdobyć doświadczenie zawodowe.

Wnioski konkursowe należy składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem specjalnego generatora wniosków. Generator jest dostępny pod adresem https://wup-fundusze.lodzkie.pl. Stronę ze szczegółami naboru znajdziesz natomiast tutaj.

Ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy konkurs jest kolejnym w ostatnich latach konkursem, którego stawką jest dofinansowanie projektów zakładających wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia. Jednym z najciekawszych działań tego typu, prowadzonych m.in. w powiecie zgierskim, jest wciąż realizowana IV edycja projektu „Kierunek: Zatrudnienie – aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 35 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt pochłonął środki w wysokości ponad 2 milionów złotych. Niespełna 1,8 miliona złotych jego wartości pokryło dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

 

Inne

Ciekawe artykuły