REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Prace pielęgnacyjno-lecznicze w pomnikowej alei lipowej w Wypychowie

 W 2010 r. realizowane będzie przez gminę Zgierz zadanie pn.”Wykonanie prac pielęgnacyjno-leczniczych w pomnikowej alei lipowej (droga gminna) w Wypychowie”. 

 
Aleja lip w Wypychowie uznana została za pomnik przyrody Zarządzeniem Nr 8/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzk. Nr 3, poz. 24 lp. 104), składa się z 31 lip drobnolistnych (Tilia cordata), 2 klonów jesionolistnych (Acer negundo) oraz 3 jesionów wyniosłych (Fraxinus excelsior), które rosną w formie zadrzewienia przydrożnego wzdłuż drogi gminnej. 
 
Zadrzewienia są jednym z elementów kształtujących i wzbogacających krajobraz. Spełniają wiele ważnych funkcji, między innymi: działania wiatrochronne i wodochronne, stanowią osłonę przed zanieczyszczeniami i hałasem. Stanowią także miejsce rozrodu i schronienia zwierząt. 
 
Prowadzenie regularnych prac pielęgnacyjno-konserwatorskich przy najcenniejszych i najstarszych okazach będących pomnikami przyrody pozwoli na utrzymanie tych drzew w odpowiedniej kondycji zdrowotnej oraz wpłynie korzystnie na walory przyrodnicze niniejszych drzew. 
 
Od momentu uznania niniejszej alei za pomnik przyrody nie były wykonywane żadne zabiegi konserwatorskie. 
 
Przedmiotowe zadanie realizowane przez Urząd Gminy Zgierz będzie polegało na przeprowadzeniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz konserwacyjnych polegających na przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjno-redukcyjnych poprawiających statykę drzewa, prześwietleniu koron z usunięciem posuszu, usunięciu zainfekowanych konarów i gałęzi oraz założeniu wiązań elastycznych. Przeprowadzenie opisywanego przedsięwzięcia poprawi kondycję i stan zadrzewień, poprawi walory przyrodnicze i krajobrazowe pomnikowej alei oraz polepszy bezpieczeństwo na drodze publicznej. 
 
Wartość zadania – 25.000 zł, z tego przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacja w wysokości 20.000 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. 
 
Zadanie zrealizowane zostanie w terminie do 31 sierpnia 2010 r.
 
Informacja Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Gminy Zgierz
Inne

Ciekawe artykuły

Wodne atrakcje w województwie łódzkim

Lato sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, pieszym wędrówkom, uprawianiu sportu i zażywaniu kąpieli. Piękna pogoda motywuje bowiem do działania i stwarza warunki, aby jak

Dlaczego ząb trzeba leczyć kanałowo?

Endodoncja ma niezwykle istotne znaczenie dla pacjentów gabinetów dentystycznych. To ona ratuje zęby przed wyrwaniem – stanowi ostatni etap przed chirurgią stomatologiczną. Po usłyszeniu od