REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

20.06.2010, godz. 6.00-20.00

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Praktyczne informacje dla wyborców:

  1.  Wyborcy przebywający czasowo na terenie Zgierza oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali a przebywający na terenie Zgierza w okresie obejmującym dzień głosowania w wyborach Prezydenta RP mogą dopisać się do spisu wyborców na własny wniosek złożony najpóźniej 10 czerwca 2010 r.

  2.  Wyborcy niepełnosprawni stale zamieszkujący na terenie Zgierza na własny wniosek mogą być dopisani do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania wyznaczonym do przeprowadzenia wyborów, w lokalu przystosowanym dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Wnioski w tej sprawie należy składać najpóźniej 15 czerwca 2010 r.

  3.  Wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymują na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenia odbiera się osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną pisemnie osobę z podaniem w upoważnieniu numeru PESEL osoby, której dotyczy zaświadczenie. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Zaświadczenia o prawie do głosowania są wydawane do dnia 18 czerwca 2010 r.

Więcej informacji na  www.umz.zgierz.pl/bip/

Inne

Ciekawe artykuły