REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zgierz bez unijnych pieniędzy na rewitalizację

Znane są wyniki naboru w ramach konkursu na rewitalizację obszarów problemowych. 6 października w zmodernizowanej willi w Łodzi przy ul. Moniuszki (zbudowanej w 1887 r. przez Ludwika Meyera) marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień przedstawił listę projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ. Niestety Zgierza nie ma na liście zakwalifikowanych projektów, ani na liście rezerwowej. Na podstawowej liście widnieje 15 projektów. Najwyżej dofinansowane zostały: przebudowa płyty placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim (ok. 21 mln zł), rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach (blisko 14 mln), rewitalizacja centrum Poddębic (12 mln) i placu 11 Listopada w Łasku (blisko 11 mln zł). Pieniądze popłyną także do Łęczycy, Opoczna, Ozorkowa, Brzezin, Bełchatowa, Konstantynowa Łódzkiego, Kutna, Warty i Łodzi. Tym samym do Zgierza nie trafią środki na remont drugiej części pl. Kilińskiego, rewitalizację Parku Miejskiego, ogrodu przy CKD, budynku Muzeum Miasta Zgierza czy na budowę profesjonalnego monitoringu miejskiego.  
 
Jesteśmy zaskoczeni wynikami oceny merytorycznej dokonanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi – mówi Bogumiła Kapusta, wiceprezydent Zgierza. 
 
Ponieważ władze Zgierza nie zgadzają się z oceną dokonaną przez ekspertów województwa, złożyły protest w tej sprawie. W piśmie wnioskują o przywrócenie projektu do oceny i ponowne sprawdzenie jego zgodności z kryteriami oceny merytorycznej. W szczególności chodzi o 4 punkty, które zdaniem Zgierza zostały ocenione niewłaściwie. Szczegółowo piszemy o nich poniżej. 
 
W dniu 21 października, złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego protest z prośbą o ponowne przeanalizowanie kryteriów szczegółowych oceny merytorycznej stawiając sobie za przedmiot oceny cały zakres przedmiotowy inwestycji proponowanej przez Gminę Miasto Zgierz wraz z szeroko rozumianym oddziaływaniem na otoczenie, jako spójnej, komplementarnej, uzupełniającej się całości – mówi Bogumiła Kapusta. – Mamy nadzieję, że w wyniku złożonego protestu Instytucja Zarządzająca dokona ponownej oceny merytorycznej uwzględniając wszystkie aspekty kryteriów szczegółowych, co pozwoli nam na uzyskanie dodatkowych punktów a tym samym umożliwi zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania. Takie sytuacje miały już miejsce w innych konkursach, Powiat Zgierski również w przypadku 2 wniosków (termomodernizacja ZS L- G w Głownie i Ozorkowie) uzyskał negatywną ocenę merytoryczną jednak w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu projekty te uzyskały dofinansowanie, mamy nadzieję, że i w tym przypadku będzie podobnie – wyjaśnia wiceprezydent. 
 
Przedstawiamy poniżej stanowisko władz Zgierza, które zaprezentowała wiceprezydent Kapusta:
 
Oceny dokonane przez ekspertów w poszczególnych kryteriach odnoszą się w wielu przypadkach tylko do części opisu kryterium m.in. w kryterium :
1) Stopień wpływu projektu na poprawę warunków poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru
Eksperci oceniając kryterium – wpływ na atrakcyjność inwestycyjną, warunki ekonomiczne i podmioty gospodarcze – odnieśli się wyłącznie do powstania nowych podmiotów gospodarczych, natomiast przedłożona dokumentacja aplikacyjna wskazuje również na pozostałe aspekty poprawy warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru w wyniku realizacji projektu.
2) Wpływ projektu na przezwyciężenie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w LPR/ZPR
Wykonanie wszystkich zadań łącznie, tj. całego zakresu projektu przyczyni się ponadto do ograniczenia/eliminacji następujących problemów:
  • utrzymująca się pauperyzacja w obszarze centralnym,
  • niedostateczne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • niewielkie możliwości inwestycyjne większości podmiotów gospodarczych działających w Zgierzu,
  • niewielki poziom aktywności gospodarczej w centrum miasta,
  • pogłębiający się proces opuszczenia i „odłogowania" terenów w centrum,
  • brak tendencji do wykształcenia się funkcji usługowej wzdłuż pierzei ulic i placów, zastępowanie jej niskostandardowym handlem typu bazarowego.”
Kompleksowe odniesienie do powyższych kwestii zostało ujęte w punkcie 3.2.3 Studium Wykonalności, dlatego w naszej opinii niesprawiedliwym jest przypisywanie tak kompleksowemu projektowi jedynie funkcji poprawy tkanki urbanistyczno – architektonicznej i procesów degradacji społecznej.
 
Ponadto, w jednej z ocen wymienione zostały trzy zjawiska negatywne (destrukcja architektoniczna, degradacja społeczna i wzrost turystyki), natomiast liczba przyznanych punktów odpowiadała dwóm. 
 
3) Wpis rewitalizowanych obiektów i obszarów w rejestrze zabytków i ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Wioskodawca mając na uwadze szeroki zakres pojęcia rewitalizacji, jak również cele, jakim ona przyświeca ujął w katalogu zadań projektu, maksymalną ich liczbę, ukazując jego kompleksowość i dążenie do zoptymalizowanie pozytywnego oddziaływania na życie społeczno – gospodarcze miasta Zgierza.
 
Pomimo, iż Muzeum zostało ujęte w kosztach niekwalifikowanych, Wnioskodawca ujmując niniejsze zadanie w zakresie projektu, zobowiązał się do jego realizacji, co w naszej opinii powinno zostać docenione przez oceniających, jako chęć zmaksymalizowania pozytywnych efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Jak wielokrotnie wskazano w dokumentacji aplikacyjnej – Studium wykonalności, – (co potwierdza załącznik fakultatywny nr 2) budynek Muzeum Miasta Zgierza, który jest jednym z przedmiotów przedmiotowej inwestycji ze względu na swoje ogromne walory historyczne został wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego (nr rejestru: 159/261 na mocy decyzji z dnia 30 grudnia 1967 roku.
Z tego tytułu Wnioskodawca nie może zgodzić się zwłaszcza z opinią w ramach oceny merytorycznej, wedle, której jest „brak wpisu do rejestru zabytków”.
Ponadto, Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum została ponadto skwantyfikowana w projekcie, jako wskaźnik produktu i rezultatu pkt 5.9.1 wniosku oraz pkt 1.2 i 1.3 Studium:
 
4) Stopień komplementarności projektu z działaniami społecznymi na rewitalizowanym obszarze
W ocenie Wnioskodawcy kryterium odnosi się do działań społecznych, natomiast oceniający wskazali wyłącznie na dwa projekty infrastrukturalne, co w ocenie Wnioskodawcy nie w pełni odpowiada założeniom niniejszego kryterium, ujętym w jego opisie.
Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ, kryterium stopnia komplementarności projektu z działaniami społecznymi na rewitalizowanym obszarze (cyt.) „bada, w jakim stopniu zadania realizowane w ramach projektu są komplementarne z innymi działaniami społecznymi prowadzonymi na danym obszarze (np. w ramach strategii rozwoju powiatu/gminy, jeśli istnieje). Pod pojęciem działań rozumie się programy społeczne realizowane na obszarze danej gminy.”
 
W załączeniu dla zainteresowanych protest Zgierza.

 

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a