REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Mediacja prawem każdego”

Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 15 października 2015 roku, a Tydzień Mediacji Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało w dniach od 12 do 17 października 2015 roku. Po raz kolejny w działania te angażuje się Polska Policja.
 
Policjanci z województwa łódzkiego będą udzielać informacji na temat postępowania mediacyjnego podczas dyżurów pełnionych w trakcie Tygodnia Mediacji w siedzibach Komend Powiatowych Miejskich Policji. Informacja na stronach internetowych poszczególnych jednostek.
 
Tegoroczne obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.
 
Czym jest mediacja? Jakie są jej cele i zadania? Jakie możliwości i zalety postępowanie mediacyjne niesie dla pokrzywdzonego przestępstwem ? Jakie może przynieść korzyści podejrzanemu lub oskarżonemu? Mediację można najprościej określić jako sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, które powstały w wyniku przestępstwa czy wykroczenia, na drodze porozumienia się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego z pomocą neutralnego mediatora, bez angażowania sądu. Mediator musi być zatem osobą bezstronną, która jest gwarantem, że pomiędzy ofiarą a sprawcą zostanie zachowana swoista równowaga sił, zapewniającą jednocześnie przestrzeganie w pełni ich praw i ochronę godności.
 
Mediacja dotyczy wszystkich przestępstw, dotyczy także postępowania w sprawach o wykroczenia. Jest dobrowolna. Może zostać podjęta na każdym etapie postępowania karnego z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Daje stronom postępowania/konfliktu/sporu możliwość współdecydowania w swojej sprawie oraz wypracowania przy udziale mediatora satysfakcjonującej je ugody. Należy podkreślić, że postępowanie mediacyjne daje możliwość szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego za uczynioną krzywdę lub poszkodowanego za wyrządzoną szkodę z pominięciem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Postępowanie mediacyjne prowadzi instytucja lub osoba do tego uprawniona, powołana przez Sąd lub referendarza sądowego, a w postępowaniu przygotowawczym przez prokuratora lub inny organ prowadzący to postępowanie, spośród osób wpisanych do wykazu, prowadzonego przy każdym sądzie okręgowym w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.
 
W przypadku braku zgody na rozpoczęcie lub kontynuowanie mediacji przez którąś ze stron postępowania, mediacja zostaje przerwana.
 
Postępowanie mediacyjne jest przeprowadzane w sposób neutralny i poufny. Uzyskane w jego trakcie informacje nie mogą być wykorzystywane zarówno przez mediatora, jak również na użytek dalszego postępowania karnego. Neutralny charakter postępowania mediacyjnego wynika ze sposobu jego prowadzenia. W zależności od decyzji pokrzywdzonego lub podejrzanego/oskarżonego może ono być prowadzone w sposób bezpośredni (twarzą w twarz) albo pośredni (bez osobistego kontaktu). Wówczas mediator spotyka się z każdym z uczestników na osobności, przekazując stanowiska i oczekiwania co do warunków ugody. Czas trwania postępowania mediacyjnego nie powinien przekroczyć miesiąca, natomiast za zgodą stron, czas ten może zostać przedłużony.
 
Pomyślnie przeprowadzone postępowanie mediacyjne kończy się sporządzeniem przez mediatora sprawozdania z jego przebiegu wraz z ugodą, które mediator przedstawia sądowi. Zawarta ugoda gwarantuje należytą ochronę interesów uczestników postępowania.
 
Koszty postępowania mediacyjnego nie obciążają w żadnym zakresie stron postępowania, bowiem w całości pokrywa je Skarb Państwa.
 
Korzyści jakie daje postępowanie mediacyjne dla pokrzywdzonego to:
 
1.wpływ na rozwiązanie konfliktu na zaproponowanych przez siebie warunkach;
2.szansa na szybsze uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin lub naprawienia szkody;
3.uniknięcie wtórnej wiktymizacji, która może być spowodowana dodatkowym stresem i traumą towarzyszącą ofiarom podczas kolejnych czynności podejmowanych w trakcie postępowania sądowego;
4.możliwość wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego;
5.gwarancja wypełnienia zobowiązań przyjętych przez sprawcę, dzięki nadaniu ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym klauzuli natychmiastowej wykonalności, identycznej jak w przypadku orzeczeń podlegających wykonaniu w drodze egzekucji. Korzyści jakie daje postępowanie mediacyjne dla podejrzanego lub oskarżonego to:
 
1.możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub naprawienia szkody;
2.szybsze zakończenie postępowania karnego, a w konsekwencji szybsze zatarcie skazania;
3.szansa na łagodniejsze potraktowanie przez sąd m.in.:
 
•orzeczenie kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności do lat 5;
•orzeczenie umorzenia postępowania na podstawie art. 59a § 1 kodeksu karnego zamiast kary pozbawienia wolności do lat 5; •odstąpienie od wymierzenia kary z równoczesnym orzeczeniem środka karnego zamiast kary pozbawienia wolności do lat 3, grzywny lub ograniczenia wolności;
 
•nadzwyczajne złagodzenie kary;
•uznanie iż czyn stanowi wypadek mniejszej wagi;
•uwzględnienie wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze;
 
   4.w sprawach z oskarżenia prywatnego zawarcie ugody w postępowaniu mediacyjnym skutkuje umorzeniem postępowania karnego.
 
Należy również wspomnieć, że z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy Ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Zakładają one upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych. Zmiany mają na celu skrócenie i usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenie kosztów sporów, zarówno po stronie obywateli jak również państwa. Szersze wykorzystanie mediacji umożliwi stronom sporu zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób niż na drodze sądowej, a przedsiębiorcom pozwoli zachować dotychczasowe relacje gospodarcze.
 
 
*- opracowano na podstawie: 1.Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. nr 89 poz. 555 z późn. zm.); 2.Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.); 3.Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych; 4.Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Pile „Zmiany w procedurze karnej 2015”, W-ctwo Szkoły Policji w Pile, marzec 2015; 5.Materiały dydaktyczne Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczone na stronie www.ms.gov.pl; Materiały dydaktyczne Sądu Okręgowego w Gdańsku zamieszczone na stronie www.gdansk.so.gov.pl
 
W ramach Tygodnia Mediacji w Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu zostały wyznaczone dyżury policjantów. Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego będą dostępni każdego dnia począwszy od 12 października do 17 października w godz. od 12 do 15. Poniżej telefony kontaktowe z dyżurującymi policjantami:
 
12. 10. 2015 r. – tel. 42 714 22 44
 
13. 10. 2015 r. – tel. 42 714 22 49
 
14. 10. 2015 r. – tel. 42 714 22 50
 
15. 10. 2015 r. – tel. 42 714 22 51
 
16. 10. 2015 r. – tel. 42 714 22 46
 

17. 10. 2015 r. – tel. 42 714 22 55 

Inne

Ciekawe artykuły

W czym pomoże dobry adwokat?

W profesjonalnej kancelarii adwokackiej możemy uzyskać rzetelną poradę prawną czy rozwiązać różnego rodzaju problemy z prawem. Doświadczony adwokat zawsze indywidualnie podchodzi do każdego klienta, dlatego

Jakie są rodzaje noży masarskich?

Noże są niezbędnym wyposażeniem w każdej kuchni. Aby obróbka żywności, zwłaszcza mięsa mogła być wykonywana w sposób komfortowy i bezpieczny, powinniśmy posiadać najwyższej jakości sprzęt.