REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Miasto i Starostwo poszły na wojnę

Poszło o MDK. Teraz obowiązki geodezji wrócić mają ponownie do Starostwa, a Urząd Miasta Zgierza niepotrzebnie wydał 2,5 mln zł. Skąd te zgrzyty i nieporozumienia? 
 
Przeanalizujmy sprawę od początku. Pierwotne założenia zakładały, że powiat przekaże miastu zadania prowadzenia zajęć w MDK, a płaciłby za to 350 tys. rocznie. Prezydent Iwona Wieczorek wycofała sie z porozumienia ponieważ kwota 350 tys. zł wystarczyłaby najwyżej na pół roku, ponieważ według opinii 2 kancelarii adwokackich przejęcie zadań MDK wiązało się z zatrudnieniem pracowników MDK z kartą nauczyciela, a to generowałoby koszty na poziomie 700 tysięcy rocznie. W efekcie rozmowy między tymi instytucjami zakończyły się jednak fiaskiem. Grzegorz Leśniewicz, wiceprezydent Zgierza, stwierdził po rozmowach, że miasto traktuje sprawę MDK jako wewnętrzną sprawę starostwa.
  
Po dwóch miesiącach żmudnych negocjacji Pani prezydent Wieczorek oraz starostowie powiatu zgierskiego podpisali list intencyjny zwany potocznie „pakietem zgierskim”. W pakiecie strony zobowiązały się do wzajemnego realizowania szeregu zadań z zakresu administracji gminnej i powiatowej. Tylko jednym z elementów tego pakietu było zobowiązanie władz powiatu zgierskiego do podjęcia starań zmierzających w kierunku przekazania nieruchomości posądowej w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego na rzecz Miasta Zgierza. Niestety w tydzień po podpisaniu listu Pani prezydent Wieczorek wypowiedziała możliwość realizacji jednego z postanowień pakietu, co władze powiatu odczytały, jako wypowiedzenie pakietu w całości – mówi starosta zgierski Krzysztof Kozanecki
 
25 marca 2011 na ręce Prezydenta Miasta Zgierza wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu, wypowiadające Gminie Miasto Zgierz porozumienie, na mocy którego Miasto Zgierz prowadzi zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W lutym tego roku Wicestarosta Marcin Karpiński zapewniał władze miasta o woli przekazania tej ewidencji. Jednak na 4 dni przed planowanym przejęciem starostwo wypowiedziało miastu w/w porozumienie.
 
Uchwałą Rady Miasta Zgierza z dnia  29 kwietnia 2010 r.,  Miasto Zgierz złożyło wniosek do Starosty Zgierskiego o przejęciu całości zadań i kompetencji z zakresu geodezji i kartografii dla miasta Zgierza. Miasto Zgierz wnioskowało o przejęcie  w całości tych zadań, aby załatwianie wszelkich formalności związanych z działalnością gospodarczą było możliwe w jednym miejscu. Władze miasta miały także na uwadze umożliwienie szybkiej obsługi interesantów oraz ułatwienie procedur administracyjnych związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego na terenie miasta Zgierza – wyjaśnia Tomasz Zgierski, asystent prezydenta miasta Zgierza. 
 
Aby przejęcie tych zadań było możliwe podjęte zostały kroki mające na celu spełnienie warunków organizacyjnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji w zakresie geodezji i kartografii. Urząd Miasta, zarządzeniem prezydenta Jerzego Sokoła z dnia 29 września 2010 r., powołał Wydział Geodezji i Katastru oraz stanowisko Geodety Miejskiego. Przeprowadzony został remont pomieszczeń i ich adaptacja do celów nowego wydziału. Zakupione zostały odpowiednie systemy komputerowe, jak również specjalistyczny system wydruku i kopiowania wielkoformatowego. 
 
Łącznie koszty poniesione w latach 1992-2011 przez Urząd Miasta Zgierza przekroczyły kwotę 2,5 miliona zł i zostały poniesione, ponieważ w tym i w poprzednim roku Starosta zapewniał władze miasta, że wydział geodezji zostanie przejęty przez UMZ – mówi Tomasz Zgierski.
 
Obowiązkiem Starosty Powiatowego było wystąpienie do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z wnioskiem o wydanie opinii na temat organizacyjnego i technicznego przygotowania Gminy Miasto Zgierz do przejęcia w/w zadań. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Miasto Zgierz mogłoby przejąć prowadzenie zadań. Niestety, mimo wystosowania do Starosty Zgierskiego kilku pism ponaglających w tej sprawie, nie wystąpił on do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze stosownym wnioskiem. Na dzień dzisiejszy Miasto Zgierz spełniło wszystkie nałożone w w/w rozporządzeniu wymogi. Nie ma więc żadnych merytorycznych przeciwwskazań, aby mogło dość do przejęcia wydziału. Z powodu zaistniałej sytuacji, mimo poniesionych nakładów, konieczna będzie redukcja zatrudnienia wykwalifikowanej kadry – mówi Tomasz Zgierski
 
Od 1990 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy władzami Zgierza a ówczesnym Kierownikiem Urzędu Rejonowego prowadzenie ewidencji gruntów i budynków leżało w kompetencji Gminy Miasta Zgierz. W 1999 roku, wraz z powstaniem powiatów porozumienie to nadal obowiązywało, z tym, że następcą prawnym Urzędu Rejonowego został Powiat Zgierski. W 2010 roku Powiat Zgierski wypowiedział w/w umowę ze Zgierzem i od 1 kwietnia 2011 roku prowadzenie ewidencji gruntów i budynków wraca jako zadanie powiatowe – mówi rzecznik starostwa, Małgorzata Tomczuk. W budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49, w części B przygotowano 3 pokoje, które zagospodarowano na ten cel.
 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne jasno określa, że prowadzenie ewidencji gruntów i budynków to zadania powiatu. Powiat zgierski sukcesywnie przejmuje te zadania od gmin. W 2000 roku przejął ewidencję z terenu Aleksandrowa Łódzkiego, 1 stycznia 2011 roku z Gminy Zgierz.  Od 1 kwietnia 2011 roku przejmie zadania dotyczące geodezji nie tylko z terenu Zgierza ale też Strykowa. Od 1 lipca br. z Miasta Głowna i Gminy Głowno a od 1 października z Miasta Ozorkowa oraz Gmin Ozorków i Parzęczew. Pragnę podkreślić, że mieszkańcy Zgierza nie odczują wprowadzonych zmian, ponieważ nadal sprawy związane z ewidencją gruntów i budynków będą załatwiane na miejscu, w stolicy powiatu, z tym, że w innym urzędzie – mówi Małgorzata Tomczuk
 
 
Informacja Urzędu Miasta Zgierza:
"W wyniku powyższych działań Starosty mających na celu uniemożliwienie funkcjonowania Wydziału Geodezji w Urzędzie Miasta Zgierza prosimy mieszkańców o kierowanie się od 1 kwietnia 2011 do Starostwa Powiatowego w Zgierzu w celu załatwiania wszelkich spraw związanych ze sprawami Geodezji i Katastru.
 
W związku z decyzją Starosty Zgierskiego od dnia 1 kwietnia 2001 Powiat Zgierski przejmuje zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla terenu miasta Zgierza.
 
W związku z tym ze wszystkimi sprawami dotyczącymi Geodezji i Katastru prosimy kierować się do Starostwa Powiatowego  w Zgierzu przy ul. Długiej 49."

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a