REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Odpowiedź Prezydenta Miasta Zgierza na postulaty złożone w trakcie marszu kultury

Źdźbło w oku, czyli Kultura w wydaniu kultury

„ A CZEMU WIDZISZ ŹDŹBŁO W OKU BRATA SWEGO, A BELKI W OKU SWOIM NIE DOSTRZEGASZ?”

Mam nieodparte wrażenie, iż „marsz kultury” zorganizowany przez „ludzi reprezentujących środowisko artystyczne oraz ich sympatyków i przyjaciół” nosi znamiona nieczystej walki politycznej związanej ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Odczucie to nie jest bezpodstawne, biorąc pod uwagę obecność wśród protestujących wielu kandydatów na radnych, czy urząd prezydenta.

Jestem zaskoczona, ponieważ moje działania na rzecz kultury w naszym mieście większość mieszkańców dostrzega, oczywiście za wyjątkiem osób protestujących. Nie sposób nie dostrzec: koncertujących u nas gwiazd opery, kameralnych spotkań muzycznych, czy dużych koncertów np. zespołu Śląsk. 

W odniesieniu do poszczególnych żądań, ujętych w piśmie złożonym w sekretariacie Urzędu Miasta Zgierza w dniu 23 września 2014 roku, uprzejmie informuję, że:

Żądanie: zaprzestanie działań mających na celu zwolnienie dyrektora MOK (Miejskiego Ośrodka Kultury) w Zgierzu.

Odpowiedź: Audyt prowadzony w MOK nie jest nastawiony na zwolnienie Dyrektora MOK w Zgierzu, Pana Witolda Świątczaka, lecz na ocenę realizacji i finansowania zadań z zakresu kultury przez MOK. Środki na działalność MOK są przekazywane z budżetu miasta. W roku 2014 była to kwota 931 980,00 (stan na dzień 30 czerwca 2014 r.).

Audyty prowadzone są planowo i pozaplanowo w UMZ i jego jednostkach organizacyjnych. Dla przykładu audytowi podlegał również MZPR (Miejski Zespół Przychodni Rejonowych).

Żądanie: usunięcia ze stanowiska wicedyrektora MOK Pani Małgorzaty Kulińskiej-Kocoń, która za pomocą fałszywych oskarżeń próbowała pozbawić Witolda Świątczaka dobrego imienia.

Odpowiedź: Pani Małgorzata Kulińska-Kocoń została powołana na stanowisko Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, na czas określony. Posiada wszelkie predyspozycje oraz spełnia wymagania, jakie stawiane są przed dyrektorem MOK. To, że nie była wcześniej związana ze zgierskim środowiskiem kultury, jest moim zdaniem zdecydowanie zaletą, a nie wadą. Czy zgierskie środowisko kultury powinno być hermetyczne? Gdzie, pytam zatem, otwartość środowiska kultury? Wielce krzywdzące jest podważanie kompetencji wyżej wymienionej oraz nie dostrzeganie, iż jest ona cenioną artystką scen teatralnych (nie amatorskich, podkreślam). Właśnie taka osoba wniesie nową jakość do zgierskiego ośrodka kultury. Efekty jej pracy możemy już zauważyć podczas cyklu koncertów AVE MARIA.

Nie mnie oceniać, czy Małgorzata Kulińska dopuściła się składania „fałszywych oskarżeń” względem Pana Witolda Świątczaka. Podobnie jak nie ja będę stwierdzać, czy wyżej wymieniony dopuścił się zachowań niegodnych dyrektorowi MOK. W celu wyjaśnienia tych kwestii zostało złożone oficjalne zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy. Tej sprawy nie można opierać wyłącznie na sympatii, czy antypatii.

Żądanie: zaprzestanie systematycznego ograniczania finansów na MOK.

Odpowiedź: Należy podkreślić, iż zatwierdzenie wysokości budżetu MOK nie leży w gestii Prezydenta Miasta. Budżet uchwalany jest przez Radę Miasta Zgierza, czyli radnych wybieranych przez mieszkańców. Proszę ocenić czy środki pochodzące z budżetu miasta Zgierza, a przeznaczone na funkcjonowanie MOK (Miejskiego Ośrodka Kultury) w Zgierzu są niskie. Budżet MOK wynosił w okresie 2010 – 2014 r. odpowiednio:

1. 2010 r. – 1.057.500,00 zł;

2. 2011 r. – 991.642,00 zł; 

3. 2012 r. – 1.008.255,35 zł; 

4. 2013 r. – 985.250,00 zł; 

5. 2014 r. – 931 980,00 zł.

MOK zatrudnia obecnie 12 osób. Pomimo takiego stanu zatrudnienia, w okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku, podpisano 121 umów o dzieło i umów zleceń na łączną kwotę 

112.590 zł.

Główne wydarzenia organizowane przez MOK, w których mam nadzieje często Państwo uczestniczyliście to np.: „Ogień w Głowie”, „Słodkobłękity”, „Stachura Pozostałym”.

Oczywiście doceniam działania Miejskiego Ośrodka Kultury, nie mogę go jednak traktować inaczej niż wszystkich pozostałych jednostek. Dlatego też dla porównania przedstawiam, że MOSiR (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) w Zgierzu, w którym zatrudnionych jest 

50 osób, dysponuje budżetem około trzy razy większym od MOK (ok. 3 mln zł). MOSiR jednakże utrzymuje i obsługuje min.: halę widowiskowo-sportową, halę zapaśniczo-łuczniczą, tory łucznicze, stadion piłkarski, korty tenisowe, 2 boiska Orlik, salę gimnastyczną, kawiarnię, lodowisko, Malinkę, park linowy, basen przy ul. Leśmiana.

Żądanie: Racjonalizacji wydatków na kulturę. Miasta nie stać na organizację imprez plenerowych, a bardziej zasadnym byłoby dofinansowanie działających w Zgierzu zespołów.

Odpowiedź: Nasuwa się pytanie czy wydatkowanie ok. 70 000 rocznie na Zespół Pieśni 

i Tańca BORUTA nie jest dofinansowaniem działającego w Zgierzu zespołu? Ponadto, przypominam, iż inicjatywy podejmowane przez „naszych rodzimych artystów” funkcjonujących przy MOK są finansowane z budżetu miasta. Organizowane przez Wydział Promocji i Kultury imprezy plenerowe ze względu na ich zróżnicowany charakter, bogatą ofertę programową oraz towarzyszące im atrakcje, cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Zgierza, co potwierdza frekwencja. Biorąc pod uwagę kryterium frekwencji, twierdzę, że istnieje przepaść pomiędzy imprezami organizowanymi przez MOK (dla kilku czy kilkunastu osób, wyjątkowo zaś dla kilkudziesięciu), a imprezami organizowanymi przez Wydział Promocji i Kultury UMZ (w których uczestniczy kilkaset lub kilka tysięcy osób). Dla porównania w tym Wydziale zatrudnionych jest 5 osób, a budżet tego Wydziału w 2013 r. wynosił 293.222,46 zł. Można łatwo porównać liczbę odbiorców, kwoty i wydarzenia realizowane przez UMZ i MOK. Bardzo proszę o udzielenie szczerej odpowiedzi na pytanie: ile razy w ciągu ostatnich czterech lat byłam/em w MOK? Ile razy uczestniczyłam/em 

w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Promocji i Kultury UMZ (np. spotkania wielkanocne, wigilia miejska, jarmarki, okazjonalne koncerty, święto miasta, zakończenie lata, zgierskie majówki, i tak dalej). Odpowiadając na to pytanie, każdy będzie miał możliwość własnej subiektywnej oceny działalności MOK i Wydziału Promocji i Kultury. Jednocześnie będzie w stanie stwierdzić, która z tych jednostek efektywniej wydaje nasze pieniądze. Moim skromnym zdaniem trudno podważać liczby i statystyki. Krytykowanie formy organizacji wydarzeń przez UMZ jest bezpodstawne i krzywdzące dla odbiorców. Wart podkreślenia jest fakt, że osoby „maszerujące w proteście” uczestniczą w nich często jako wykonawcy, pobierając za występ stosowne honorarium. Wielu sympatyków kultury biorących udział w „pochodzie” jest stałymi odbiorcami imprez miejskich. Zatem „Jak powiesz bratu swemu: Pozwól że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Jak więc postulat o zaprzestaniu organizacji imprez plenerowych ma się do zapotrzebowania oraz zainteresowania nimi w mieście?

Żądanie: Zaprzestanie wykorzystywania wizerunku Zespołu Pieśni i Tańca BORUTA do działań propagandowych. 

Odpowiedź: Niezrozumiałym jest dla mnie oskarżenie o wykorzystywanie wizerunku ZPiT BORUTA do działań propagandowych. Nigdy nie było moim zamiarem, ani moich współpracowników wywołanie takiego wrażenia. Zawsze byłam dumna z dziedzictwa i dorobku kulturowego naszego miasta, w którego skład z pewnością wchodzi działalność ZPiT BORUTA. Czy problemem są występy zespołu podczas miejskich wydarzeń, a może wyjazdy zagraniczne na których zespół reprezentował miasto? Ponadto, przy każdej okazji podkreślam wartość jaką stanowi ZPiT BORUTA oraz nasze zgierskie zespoły oraz artyści. Nieuczciwe z Państwa strony jest również oskarżenie mnie o działania propagandowe. Od początku swojej kadencji staram się uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych w mieście.

Żądanie: zaprzestanie działań, których celem jest ingerowanie w linię programową realizowaną przez MOK

Odpowiedź: Jeżeli inicjatywę zorganizowania bezpłatnego kina (m.in. poranki niedzielne dla dzieci) w sali teatralnej MOK nazywa się ingerowaniem w linię programową realizowaną przez MOK, to nie sądzę żeby taka ingerencja była źle odebrana przez mieszkańców. Jeżeli ok. 200 osób składa petycję w sprawie zorganizowania zabawy tanecznej, to nie widzę powodu, dla którego nie można by było takiej oferty im zaproponować. W końcu „Celem MOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców.” Proszę więc, abyście Państwo uszanowali potrzeby mieszkańców, których gusta i preferencje w zakresie kultury są zróżnicowane. Zwracam się także z prośbą 

o zaprzestanie deprecjonowania pozycji uczestników innych aktywności niż te, które oferuje MOK. Instytucja kultury jaką jest MOK, powinna być miejscem różnorodnym i otwartym na pomysły i potrzeby różnych grup mieszkańców, a nie zamkniętym i wartościującym zapotrzebowanie. 

Żądanie: Rozpoczęcie starań o pozyskanie środków na rozbudowę i modernizację MOK.

Odpowiedź: Już w roku ubiegłym, przystępując do ŁOM (Łódzki Obszar Metropolitalny), antycypowałam Wasz postulat. Projekt, który złożyłam do ŁOM „Szlakiem architektury włókienniczej” przewiduje między innymi utworzenie Centrum Kultury. Należy podkreślić, iż finansowanie jest już możliwe w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Miasto Zgierz może przystąpić do tworzenia dokumentacji związanej z tym projektem w oparciu o środki ŁOM (zewnętrzne). Projekt, w który wpisuje się Centrum Kultury opiewa na kwotę 36 milionów zł. Natomiast łączna wartość wszystkich projektów wynegocjowanych dla Zgierza to 

86 milionów zł. Ponadto, w efekcie przekazania fragmentu budynku przy ul. Sokołowskiej, przylegającego do Szkoły Muzycznej, na rzecz tejże instytucji oraz podpisania umowy 

w Zgierzu powstanie profesjonalna Sala Koncertowa sfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przypominam też (choć zapewne nie muszę, bo przypuszczam, iż zdecydowana większość mieszkańców Zgierza tam była), iż MOK na chwilę obecną dysponuje salą widowiskową na 60 osób.

Dążę do tego, aby mieszkańcy Zgierza mieli dostęp do kultury na poziomie, którego oczekują. Wiele również zależy od samego Miejskiego Ośrodka Kultury. Żywię nadzieję, iż dostatecznie jasno wyjaśniłam zainteresowanym, że moje działania nie są wymierzone w szeroko pojętą kulturę w naszym mieście. Podczas mojej kadencji ilość wydarzeń kulturalnych zwiększyła się diametralnie. Mimo to, postawiona zostałam przed faktem protestu przed siedzibą UMZ. Wydarzenie to było dla mnie bardzo zaskakujące, ponieważ wcześniej nie były widoczne jakiekolwiek oznaki niezadowolenia.  „Obłudniku wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz aby wyjąć źdźbło z oka brata swego”.

Prezydent Miasta Zgierza

Iwona Wieczorek

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a