REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenie o przetargu (ogłoszenie płatne)

Bank Spółdzielczy w Zgierzu 95-100 Zgierz, ul. Długa 62A ogłasza postępowanie ofertowe na łączną sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi wieczyste KW nr 25129, KW 3540 i KW 25051:
 
1) prawo własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki gruntu o nr nr ewid.:
  • a) 111/2 – położoną w Zgierzu przy ul. Zegrzanki 32A oraz nr 200/2 położoną w Zgierzu przy ul. Przy Rzece – o łącznej pow. 30a88m2 objętej KW 25129;
 
  • b) 112 położoną w Zgierzu, przy ul. Zegrzanki 34 oraz nr 201 – położoną w Zgierzu przy ul. Przy Rzece o łącznej pow. 60a 66m2 objętych KW 3540;
 
2) prawo własności niezabudowanych działek gruntu nr nr 110 i 111/1 położonych w Zgierzu przy
ul. Zegrzanki 30 i 32 oraz rolnych działek gruntu nr nr 199 i 200/1 położonych w Zgierzu przy
ul. Przy Rzece – o łącznej pow. 60a 22m2 objętych KW 25051.
 
Na działkach nr 110, 111/1, 111/2 i 112 o łącznej pow. 0,9504 ha wzniesione są: bud. mieszkalny
o pow. użytk. 318,8m2, bud. produkcyjno-magazynowy z częścią biurową i zapl. socj. o łącznej pow.
użytk. 1.614,69 m2, bud. gosp. o pow. 46,54 m2 oraz zespoł wiat.
 
Cena sprzedaży nie niższa niż 880 000 zł. Do ceny nieruchomości osiągniętej
w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.
 
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu ofertowym jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:
1. imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę i wyciąg z właściwego rejestru,
2. oferowaną cenę nabycia, w tym należny podatek VAT,
3. oświadczenie, iż oferent zapoznał się z przedmiotem postępowania ofertowego oraz jego stanem prawnym i technicznym i przyjmuje powyższe warunki bez zastrzeżeń,
4. sposób zapłaty przy zastrzeżeniu, że cena musi najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży wpłynąć na rachunek bankowy sprzedającego,
5. dowód wpłacenia wadium,
6. zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z kupnem,
7. wskazanie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium,
8. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania ofertowego i ich zaakceptowaniu bez
zastrzeżeń.
 
Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 10.000 zł na konto: Bank Spółdzielczy w Zgierzu
26 1930 1842 2001 8783 0004 0001 w terminie do dnia 7.03.2012 r.
Wadia oferentów, których oferty nie zostały zaakceptowane, zostaną zwrócone niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku postępowania. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego, gdy oferent, który wygra postępowanie ofertowe, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego.
 
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Banku w Zgierzu, przy ul. Długiej 62A lub tel.: p. Dariusz Kowalski tel. 42 714-59-12, p. Marzena Krupińska tel. 42 714-59-60.
 
Nieruchomości można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 po uprzednim uzgodnieniu terminu z w/w osobami.
 
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Nieruchomość – Zegrzanki” – należy składać w Sekretariacie Banku – II p. w terminie do 8.03.2012 r. do godz. 15.00.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 9.03.2012 r. Bank poinformuje pisemnie każdego z uczestników przetargu o swojej decyzji co do jego oferty w terminie do 12.03.2012 r.
Bank powiadomi pisemnie oferenta, którego oferta została zaakceptowana o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 
Zdjęcia nieruchomości znajdują się na stronie www.bszgierz.pl

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a