REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sprawozdanie Fundacji Twój Poranek

Na prośbę Fundacji Twój Poranek publikujemy sprawozdanie z jej działalności za 2010 r. (do pobrania plik pdf załączony do niniejszej aktualności). Polecamy również poniższy artykuł prezentujący w jak sposób Fundacja realizuje swoje cele.  

Misją fundacji jest niesienie pomocy tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności grup znajdujących się w trudnej sytuacji w celu obrony praw grup dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją, a w szczególności ze względu na ich stan zdrowia, niepełnosprawność, bezrobocie.
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez m.in. prowadzenie działań i wspieranie (finansowo, rzeczowo i organizacyjnie) innych organizacji i instytucji, realizujących zadania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, wspólnot samorządowych, organizacji działających na rzecz dobra publicznego, w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. ochrona zdrowia, pomoc społeczna, charytatywna, humanitarna), współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej wspomagającej realizację ochrony życia i zdrowia osób w trudnym położeniu, organizowanie i finansowanie niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków farmaceutycznych dla ratowania i ochrony życia oraz zdrowia, finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą życia lub zdrowia, organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych dla realizacji celów statutowych, tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby nieuleczalnie chore i niepełnosprawne, wspieranie finansowe i materialne osób cierpiących na choroby śmiertelne, nieuleczalne lub osób przewlekle chorych, w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej itp. 
 
 
Oprócz inicjowanych przez siebie przedsięwzięć fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.
 
Fundację powołali fundatorzy wywodzący się z Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Działamy już od 2008 r. Z dniem 16 listopada 2010 roku decyzją Sądu Rejonowego w Łodzi dla Łodzi-Śródmieścia otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego co wiąże się z możliwością przekazywania 1% podatku. Informacje o sposobie przekazywania 1% podatku są umieszczone na stronie internetowej Fundacji  www.fundacjatwojporanek.pl
 
Serdecznie dziękujemy za każdą formę wsparcia działalności fundacji, która jest darem. Darem pochodzącym 
z głębi serca, nadzieją na lepszy poranek, nadzieją na przyszłość.
                                    
Prezes Fundacji Józef Bereżewski
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają