REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Urlop w kamperze a ubezpieczenie. Co trzeba wiedzie???? o ubezpieczeniu przed wyjazdem za granic???? samochodem kempingowym?

 Coraz wi????cej z nas marzy o oderwaniu si???? od wielkomiejskiego szumu: spakowanie rodziny do kampera i wyjazd na wielodniow???? wycieczk???? objazdow????, podczas której nic nie b????dzie nas ogranicza??o. Chocia?? zwykle, maj????c takie plany, nie musimy rezerwowa???? noclegu w hotelu i biletów na poci????g lub autobus, to jednak trzeba poczyni???? pewne przygotowania do takiego wyjazdu. Zw??aszcza, je??li podró?? ma by???? zagraniczna. I nie chodzi tylko o spakowanie wszystkich potrzebnych rzeczy, a o odpowiednie ubezpieczenie pojazdu.

Co musimy wiedzie???? o ubezpieczeniu kampera?

Trzeba przyzna????, ??e kamper jest nieco innym pojazdem ni?? zwyk??e osobówki czy auta ci??????arowe. S??u??y bowiem nie tylko do przemieszczania si????, pokonywania dystansu, ale na czas wyjazdu jest te?? swego rodzaju domem dla podró??ników. Podobnie jednak jak inne pojazdy, równie?? dla samochodu kempingowego musimy wykupi???? ubezpieczenie OC, które jest obowi????zkowe dla ka??dego w??a??ciciela czterech kó??ek. Zakres ochrony w przypadku OC kampera b????dzie taki sam, jak zakres ochrony ubezpieczenia innych pojazdów. Z pewno??ci???? TU wezm???? jednak pod uwag???? nieco inne cechy pojazdu.

 

Z racji konstrukcji i funkcji, jakie pe??ni???? kampery, ubezpieczyciele du??y nacisk b????d???? k??adli na rodzaj maszyny. Ten jest wpisany w dowodzie rejestracyjnym auta. Kamper mo??e zosta???? bowiem okre??lony jako:

  • samochód osobowy,
  • samochód ci??????arowy,
  • samochód specjalny.

Okazuje si????, ??e najbardziej korzystne cenowo ubezpieczenie otrzyma??by w??a??ciciel kampera uznanego za pojazd specjalny, jednak nie ka??dy samochód kempingowy otrzyma takie oznaczenie. Je??li pojazd zosta?? uznany z osobówk???? lub ci??????arówk????, nic straconego. Ubezpieczenie kampera zakwalifikowanego do której?? z tych kategorii równie?? nie b????dzie przesadnie drogie, do czego jeszcze wrócimy.

Jakie ubezpieczenie komunikacyjne powinni??my kupi????, je??li jedziemy za granic???? kamperem?

Podstaw???? jest oczywi??cie posiadanie ubezpieczenia OC, które musi posiada???? kierowca ka??dego samochodu. W podró??y zagranicznej istotne jest to, aby mie???? ochron????, która zapewni wsparcie ubezpieczyciela w kraju, po którym podró??ujemy (nie tylko kraju docelowego, ale tak??e wszystkich innych, przez które prowadzi zaplanowana przez nas trasa). Przed wyjazdem, najlepiej z odpowiednio du??ym wyprzedzeniem, przeanalizuj, któr????dy b????dziesz podró??owa?? i czy w ka??dym z tych pa??stw wystarczy ubezpieczenie OC zakupione w Polsce.

Na terenie pa??stw cz??onkowskich Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii czy Islandii wystarczy aktualna polisa, otrzymana od ubezpieczyciela. Wa??ne, ??eby mie???? ten dokument zawsze przy sobie. Inne kraje, np. Bia??oru??, Ukraina, Azerbejd??an czy Mo??dawia nie wpuszcz???? nas bez Zielonej Karty, czyli dokumentu potwierdzaj????cego posiadanie ubezpieczenia OC. Zielon???? Kart???? w wi????kszo??ci TU otrzymasz za darmo, jednak musisz z??o??y???? wniosek o jej wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem (najlepiej na 3-4 tygodnie przed wyjazdem lub wcze??niej). Je??li wybieramy si???? w dalsz???? podró?? lub planujemy przejazd przez Kosowo, konieczne b????dzie wykupienie ubezpieczenia granicznego.

Kamper jest specyficznym samochodem. A je??li we??miemy pod uwag???? to, ??e b????dzie on u??ywany przewa??nie w dalekich podró??ach, cz????sto zagranicznych, dla w??asnej wygody powinni??my zaopatrzy???? si???? nie tylko w OC, ale równie?? w autocasco, NNW i assistance. Przed zakupem ka??dej z tych polis na wyjazd zagraniczny, trzeba si???? zorientowa????, czy ochrona zapewniana w jego ramach b????dzie obowi????zywa??a tak??e poza Polsk????. AC, assistance i NNW s???? zwykle dost????pne w wersjach gwarantuj????cych pomoc tylko w Polsce lub w Polsce i w Europie. NNW mo??e zapewnia???? ochron???? tak??e poza krajami europejskimi. Szczegó??owe informacje o tym, jaki zakres terytorialny oraz jakie ograniczenia obowi????zuj???? w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych, mo??na znale?????? na https://mubi.pl/poradniki/zakres-terytorialny-ubezpieczenia-gdzie-ochrona-dziala-a-gdzie-nie/.

Czy ubezpieczenie kampera jest drogie?

Cena ubezpieczenia komunikacyjnego zale??y nie tylko od rodzaju i przeznaczenia pojazdu, ale tak??e od wielu innych czynników, jak miejsce zamieszkania w??a??ciciela, jego historia ubezpieczeniowa, parametry samochodu, zakresu ochrony. Ka??dy kierowca dostanie zatem inaczej wycenion???? polis????. W niektórych firmach w ogóle nie b????dzie mo??liwo??ci ubezpieczenia kampera, je??li pojazd zosta?? uznany za samochód specjalny. Je??li jednak znajdziesz zak??ad, który ma w ofercie ubezpieczenie dla samochodu kempingowego, mo??esz spodziewa???? si???? sk??adki w wysoko??ci od 500 do 1500 z??.

Wi????cej o ubezpieczeniu kamperów przeczytasz na https://mubi.pl/poradniki/oc-kampera-jak-ubezpieczyc-samochod-kempingowy/.

 

Inne

Ciekawe artykuły