REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jakie szanse ma Zgierz na megadotację?

Nasze miasto ubiega się o dofinansowanie w wys. 8,5 mln zł projektu opiewającego na 10 mln zł. Wniosek został złożony na początku czerwca. Ocena formalna powinna potrwać do połowy września. Później projekt zostanie poddany ocenie merytorycznej, a ostateczne wyniki powinniśmy poznać  prawdopodobnie w listopadzie.

Jak władze miasta oceniają szanse Zgierza na otrzymanie dofinansowania?
Biorąc pod uwagę poziom alokacji środków na działanie 6.1 „Rewitalizacja obszarów problemowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013”, który wyniósł 70,5 mln złotych oraz ilość złożonych wniosków 65 na łączną kwotę 653 319 818, 17 trzeba powiedzieć, że konkurencja jest bardzo duża – mówi Bogumiła Kapusta, wiceprezydent Zgierza.  – Nasz wniosek został opracowany w oparciu o wytyczne merytoryczne. Jest opracowaniem kompleksowym, obejmującym swoim zakresem aż 5 spośród 7 typów projektów podlegających wsparciu.

Przypomnijmy, że projekt obejmuje:

  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków nieruchomych (odpowiednio – obiektów historycznych) w celu przystosowania w/w obiektów do nowych funkcji lub utrzymania funkcji dotychczasowych (remont, przebudowa i konserwacja budynku Muzeum Miasta Zgierza);
  • kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej rewitalizowanych terenów, w tym budowa lub przebudowa małej architektury oraz tworzenie lub modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych (rewitalizacja ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, rewitalizacja parku miejskiego w Zgierzu- Centrum Rekreacji Rodzinnej, rewitalizacja placu Jana Kilińskiego w Zgierzu);
  • przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych, w tym uzbrojenie terenu pod przyszłe inwestycje, wyburzanie obiektów, adaptacja obiektów do potrzeb działalności gospodarczej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej (budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długiej i 1 Maja- zagospodarowanie terenu w okolicy budynku po starym Młynie);
  • budowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego (budowa monitoringu centrum Zgierza);
  • budowa systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych w rewitalizowanych obiektach (budynek Muzeum Miasta Zgierza).

Mimo, że projekt jest tak rozbudowany, nie ma gwarancji, że Zgierz otrzyma dofinansowanie, ale takie rozwiązanie zwiększa szanse miasta na uzyskanie wysokiej punktacji na etapie oceny merytorycznej  i na wysoką lokatę w rankingu wniosków ubiegających się o dofinansowanie. Władze miasta starały się spełnić większość kryteriów strategicznych (m.in. wpis obiektów o znaczeniu historycznym do rejestru zabytków, patronat wojewódzkiego konserwatora zabytków), których osiągnięcie gwarantuje dodatkowe punkty.

Oczywiście po ocenie merytorycznej decyzje finalną tzw. strategiczną podejmuje zarząd województwa łódzkiego i do tego czasu nikt nie może być pewien uzyskania dofinansowania. Nigdy nie wiadomo do końca, jakie zasady zostaną przyjęte przy wyborze projektów do otrzymania wsparcia z Unii Europejskiej – zauważa Bogumiła Kapusta.  – Jestem jednak optymistką i wierzę w to, że tak silny projekt otrzyma dofinansowanie a nasze miasto stanie się piękniejsze, bezpieczniejsze  i atrakcyjniejsze dla inwestorów oraz turystów  – dodaje

Czy w przypadku, kiedy Zgierz nie otrzymałby dofinansowania zakłada przeprowadzenie projektu samodzielnie?
W przypadku nie otrzymania dofinansowania miasta raczej nie będzie stać na to, aby zrealizować cały projekt w zakładanym zakresie.  Interwencja w wysokości 85 % jest dla budżetu miasta dużym wsparciem i dlatego przy otrzymaniu dofinansowania możliwa jest realizacja. Oczywiście część zakresu przedmiotowego projektu została już zrealizowana i chcielibyśmy zrefundować sobie już koszt poniesione w latach ubiegłych np. remont w muzeum, część też jest już realizowana chodzi tu głównie o zagospodarowanie parku miejskiego – mówi Bogumiła Kapusta.

Do tego samego konkursu aplikowała również Parafia pw. Św Katarzyny w Zgierzu w ramach umowy partnerskiej z Gminą Miasto Zgierz na rewitalizację wieży kościelnej Kościoła Św. Katarzyny. Tutaj poziom dofinansowania wyniósłby 1,734 mln zł przy całkowitym koszcie inwestycji rzędu 2,1 mln zł.  – Poprzez takie wielopłaszczyznowe działania mamy głęboką nadzieję, że jakieś pieniądze z Unii Europejskiej przypłyną do Zgierza – podkreśla wiceprezydent Kapusta.
 

Inne

Ciekawe artykuły