REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Łódzkie realizuje receptę na poprawę stanu zdrowia mieszkańców województwa

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców – oto nadrzędny cel Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027. Strategia jest uchwalonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego dokumentem, który określa sposób, w jaki sektor ochrony zdrowia w naszym regionie będzie rozwijał się w ciągu najbliższych lat. Środki na rozwój ochrony zdrowia pochodzić będą przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Na strukturę Strategii, prócz celu nadrzędnego, składają się 4 cele strategiczne, które zostały z kolei podzielone na 15 celów operacyjnych. Pierwszym celem strategicznym jest podniesienie świadomości zdrowotnej i wzmocnienie działań profilaktycznych. Drugi cel strategiczny stanowi poprawa dostępności w priorytetowych obszarach opieki zdrowotnej. Trzeci z celów zakłada poprawę jakości w jednostkach ochrony zdrowia, zaś czwarty dotyczy poprawy sytuacji kadrowej w opiece zdrowotnej na terenie województwa.

Podniesienie świadomości zdrowotnej i wzmocnienie działań profilaktycznych

Pierwszy z celów strategicznych został podzielony na dwa cele operacyjne – rozszerzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób oraz poprawę dostępu do informacji o działaniach profilaktycznych realizowanych na terenie regionu. Władze naszego województwa doskonale zdają sobie sprawę z niskiej świadomości zdrowotnej społeczeństwa – niemal połowa zgonów w Polsce jest przypisana czynnikom, które są związane ze stylem życia. W związku z tym negatywnym zjawiskiem w Łódzkiem w najbliższych latach czeka nas szereg inicjatyw edukacyjnych i profilaktycznych, które będą skierowane do różnych grup wiekowych – od dzieci do osób starszych.

Poprawa dostępności w priorytetowych obszarach opieki zdrowotnej

Najbardziej złożonym celem strategicznym łódzkiej Strategii Polityki Zdrowotnej jest poprawa dostępności w priorytetowych obszarach opieki zdrowotnej. Składa się na niego 9 celów operacyjnych:

– dostosowanie bazy łóżkowej do wyzwań demograficznych;

– poprawa dostępności i jakości opieki onkologicznej;

– rozwój systemu opieki neurologicznej, w tym kompleksowej opieki nad chorym z udarem mózgu;

– zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;

– zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju środowiskowych form wsparcia;

– wdrożenie nowego modelu udzielania świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej;

– wzmocnienie opieki ambulatoryjnej i zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych w formie koordynowanej;

– zwalczanie w województwie łódzkim zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 i jej skutkom.

– zdrowie prokreacyjne i poprawa opieki nad matką i dzieckiem.

Poprawa jakości w jednostkach ochrony zdrowia

Trzeci z celów strategicznych związany jest zarówno z wymiarem technicznym usług medycznych – wysokiej jakości sprzętem, wyposażeniem i wiedzą personelu – jak i z wymiarem funkcjonalnym. Korzystający z usług medycznych pacjent oczekuje nie tylko właściwego wykonania usługi medycznej, ale chce być także traktowany w sposób empatyczny i podmiotowy. Na poprawę jakości usług świadczonych przez placówki ochrony zdrowia składają się dwa cele szczegółowe: pierwszy to poprawa infrastruktury podmiotów leczniczych oraz zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań cyfrowych, zaś drugi to podejmowanie i wspieranie działań projakościowych w podmiotach leczniczych.

Poprawa sytuacji kadrowej w opiece zdrowotnej na terenie województwa

Władze województwa łódzkiego doskonale zdają sobie sprawę z istotności odpowiedniej liczebności kadry medycznej. Niedobór pracowników ochrony zdrowia to wielkie zagrożenia dla jakości udzielania świadczeń. Tyczy się to zwłaszcza opieki ambulatoryjnej na terenie mniejszych miejscowości, a także opieki w szpitalach poza aglomeracją łódzką, mierzących się z permanentnym brakiem pracowników medycznych. Liczebność personelu medycznego w regionie zmalała w ostatnich latach. Województw łódzkie w 2018 roku zajęło 10 miejsce w kraju pod względem zatrudnienia pielęgniarek, 12 pod względem zatrudnienia położnych i 11, jeśli chodzi o ratowników medycznych. Aby ten stan rzeczy uległ poprawie, w Strategii zdefiniowano dwa cele szczegółowe: promowanie wśród studentów kierunków medycznych

specjalizacji deficytowych i zachęcanie ich do podejmowania pracy w województwie oraz wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych.

Monitoring Strategii

Realizacja założeń Strategii Polityki Zdrowotnej będzie na bieżąco nadzorowana i oceniana. Monitoring za lata 2021-2023 przeprowadzony zostanie w 2024 roku, za lata 2024-2025 w 2026 roku, z kolei cały okres realizacji, czyli lata 2021-2027, zostaną wzięte pod lupę w 2028 roku.

Z pełną treścią Strategii można się zapoznać tutaj.

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność