REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rozmowa z prezydentem miasta Zgierza nt. budżetu miasta

 Przedstawiamy zapis rozmowy z prezydentem Jerzym Sokołem, jaki ukazał się w publikacji "Budżet Miasta Zgierza na rok 2010, czyli jak zarabiamy i jak wydajemy pieniądze w mieście".

KAŻDY MIESZKANIEC ZDAJE SOBIE PYTANIE CO TO JEST BUDŻET MIASTA? JAK SIĘ GO USTALA?

Budżet  to PROPOZYCJA, PROGNOZA albo PLAN wyszczególniający ilość środków potrzebnych w określonym okresie na sfinansowanie zamierzeń wraz z propozycjami źródeł finansowania, np. plan przychodów i wydatków. Budżet może dotyczyć dowolnej skali – od budżetu domowego, budżetu miasta aż po budżet państwa. 
 
Budżet miasta uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej miasta. Na jego podstawie władze  prowadzą gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny. Budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.
 
Budżet jest przygotowywany przez Prezydenta Miasta. Zmiany do niego może wprowadzać Prezydent lub Rada Miasta, ale zawsze przyjąć je musi Rada Miasta – wybierana przez mieszkańców. Budżet powinien zostać uchwalony przez radę przed rozpoczęciem roku budżetowego. W szczególnych przypadkach dopuszcza się, by przyjęcie uchwały budżetowej nastąpiło później, lecz nie później niż do końca marca danego roku, na który obowiązuje.  Po uchwaleniu budżetu przez Radę Miasta Prezydent przekazuje uchwałę do Regionalnej Izby Obrachunkowej i opracowuje układ wykonawczy budżetu, czyli szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji. Regionalna  Izba Obrachunkowa ma 30 dni od daty otrzymania uchwały na jej analizę pod kątem zgodności z prawem. W przypadku stwierdzenia błędów wzywa radę do ich usunięcia i wyznacza termin do kiedy poprawki mają zostać naniesione. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Regionalna Izba Obrachunkowa ma prawo do samodzielnego ustalenia budżetu gminy w ten sam sposób jak w przypadku, gdyby  rada nie uchwaliła budżetu do 31 marca. 
 
Jako Prezydent Miasta Zgierza przedstawiłem projekt budżetu Miasta Zgierza na 2010 rok w dniu 15 listopada 2009 r., Rada Miasta Zgierza uchwaliła ten budżet  na sesji w dniu 28 stycznia 2010 r.
 
JAK OCENIA PAN TEGOROCZNY BUDŻET?
 
W mojej ocenie  tegoroczny budżet jest planem zaspokajającym najważniejsze potrzeby mieszkańców po stronie wydatków. Przykładowo: lepszym wydaje się zbudowanie już dzisiaj drogi, która już dzisiaj może służyć mieszkańcom Zgierza, a w przyszłości następne pokolenie mieszkańców spłaci koszty jej budowy też ciągle z tej drogi korzystając. Jednak ta polityka wiąże się z powstawaniem deficytu w budżecie miasta, czyli przewagi wydatków nad dochodami. 
 
CO TO OZNACZA DLA MIASTA?
 
Sytuacja ta wymaga pozyskiwania zewnętrznych źródeł pokrycia tego deficytu w postaci kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. W przypadku naszego miasta to kwota na poziomie 18,2 mln zł. Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2010 roku w stosunku do dochodów ogółem wyniesie 49,96 %, natomiast stosunek kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem stanowić będzie 2,20 %. Sytuacja ta nie jest odosobniona. Z kredytów na pokrycie deficytu korzysta wiele miast. Chcąc się rozwijać, czyli inwestować, musimy korzystać również z takich źródeł pozyskiwania środków. Jednocześnie cały czas spłacamy zaciągnięte wcześniej zobowiązania. W 2010 roku, miasto wyda na obsługę zadłużenia 7,777 mln zł.  
 
 JAKIE SĄ DOCHODY, A JAKIE WYDATKI W NASZYM MIEŚCIE? NA CO PRZEZNACZAMY PIENIĄDZE?
 
W tegorocznym budżecie same dochody bez przychodów stanowić będą około 120 mln złotych. Potrzeby naszego miasta oszacowaliśmy na kwotę ponad 130 mln zł. Do najważniejszych inwestycji należy budowa Miasta Tkaczy, rewitalizacja pozostałych części placu Kilińskiego, budowa ulic, budowa kanalizacji deszczowej ulic, rewitalizacja muzeum. Ponadto dotujemy szereg innych działań, które opisane są w niniejszej publikacji.
 
 JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO WYDAWNICTWA?
 
Każdy mieszkaniec płacący podatki do kasy miejskiej na pewno zastanawia się, na co one są przeznaczane? Efekty działań w postaci remontów, nowych inwestycji, modernizacji są widoczne dla każdego. Uruchamianych jest jednak szereg innych działań, służących mieszkańcom, a nie widocznych gołym okiem. Z drugiej zaś strony należy sobie zdawać sprawę, że większość podatków, jakie wszyscy płacimy zasila budżet naszego Państwa i nie trafia do samorządu. Udział środków z budżetu Państwa w budżecie naszego miasta wynosi ok. 30 %. Miasto Zgierz dysponuje w roku 2010 budżetem o wielkości 139 mln. Czy to dużo biorąc pod uwagę potrzeby? 
 
Uchwałą Rady Miasta Zgierza zlikwidowany został Monitor Samorządowy Miasta Zgierza, w którym m.in. zamieszczane były informacje na temat budżetów Miasta Zgierza. Dziś wiedza na ten temat dostępna jest tylko na stronach internetowych urzędu. Dlatego dodatkowo w Państwa ręce oddajemy tę publikację mającą na celu przybliżyć szczegóły związane z kasą miejską. 
 
Wkrótce na łamach portalu ukaże się szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków miasta. 

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają