REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Straż Miejska kontroluje Medor

W schronisku dla psów prowadzonym przez fundację Elżbiety Andrzejewskiej trwa kontrola Straży Miejskiej. Urzędnicy sprawdzają aktualnie dokumentację, skontrolują również warunki w jakich przetrzymywane są zwierzęta. Do zajęć oddelegowane zostały dwie osoby ze Straży Miejskiej oraz jedna z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza.

Na tym etapie nie chciałbym zdradzać szczegółów, ale mogę powiedzieć, że wykryliśmy pewne nieprawidłowości. Przede wszystkim umowy adopcyjne przekazywane do Urzędu Miasta są niekompletne. Wystąpiliśmy o ich uzupełnienie, ale spotykamy się z trudnościami jeśli chodzi o współpracę z Medorem – mówi Dariusz Bereżewski, komendant Straży Miejskiej w Zgierzu.

Należy pamiętać, że psy, które znajdują się w schronisku, są własnością miasta, natomiast samo schronisko pełni funkcję raczej hotelu, a więc zapewnia im pobyt, utrzymanie, wyżywienie, za które ratusz płaci, dlatego kontrola jest z tego względu uzasadniona.
Łącznie do sprawdzenia strażnicy mają 161 zwierząt, z czego 71 obejmuje umowy adopcyjne, 20 to psy, które trafiły do Niemiec, oraz 70 psów, które nadal powinny znajdować się w schronisku przy ul. Uroczej w Zgierzu.

W dalszej kolejności funkcjonariusze prześledzą, czy zwierzęta są przetrzymywane zgodzie z wymaganiami określonymi w umowie pomiędzy miastem a fundacją. Skontrolują czy zwierzęta przechodziły szczepienia, kwarantannę czy kastrację.

Musimy rozliczyć każdego psa, dlatego przed nami ogrom pracy, na wyniki kontroli trzeba się zatem uzbroić w cierpliwość – mówi Dariusz Bereżewski.

Tymczasem na stronie internetowej fundacji Medor znalazło się oświadczenie, w którym czytamy:
W związku z licznymi skargami osób adoptujących psy z naszej fundacji poprzez, nękanie ich telefonami oraz wielokrotne nachodzenie w swoich domach zwracamy się do p. Prezydent o natychmiastowe zaprzestanie tych działań. Jednocześnie prosimy o podanie podstawy prawnej inwigilacji prowadzonej przez pracowników Straży Miejskiej i U.M. Zgierza. Informujemy również wszystkich adoptujących, że nie mają obowiązku udzielenia tych  informacji, a tym bardziej wpuszczania do swoich domów.

Na naszą prośbę Urząd Miasta wydał swoje oświadczenie:
Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późń. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zadania własne mogą być realizowane zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) przez jednostki organizacyjne Gminy lub w drodze zawieranych umów z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Mając na uwadze powyższe Gmina Miasto Zgierz zawarła umowę z Fundacją MEDOR, powierzając Fundacji zapewnienie opieki bezdomnym psom. W § 9 umowy z dnia 21 maja 2010 r. wskazane zostało, że MEDOR zobowiązuje się do przedkładania kopii adopcyjnych Gminie Miasto Zgierz. Ponadto § 11 przedmiotowej umowy wskazuje, że Gmina Miasto Zgierz posiada uprawnienia do kontroli prowadzonej ewidencji zwierząt i czynności związanych z ich opieką w formie papierowej i elektronicznej.
Pani Prezydent dr Iwona Wieczorek zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) jest kierownikiem Urzędu Gminy Należy również wskazać iż, Straż Miejska stanowi jednostkę organizacyjne Gminy Miasto Zgierz.

W związku z powyższym w szczególności mając na uwadze art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) kierownik Urzędu, tj. Prezydent Miasta Zgierza, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W oparciu o przedstawioną podstawę prawną Pani Prezydent dr Iwona Wieczorek mogła upoważnić pracowników Urzędu Miasta Zgierz oraz Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.”
 

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a