REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zgierz coraz bliżej unijnych pieniędzy

Znane są wyniki oceny formalnej konkursu w ramach VI osi priorytetowej Odnowa obszarów miejskich – działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych RPO WŁ na lata 2007-2013. Wniosek złożony przez Zgierz przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Przypomnijmy, że zgierski ratusz stara się o pozyskanie unijnych środków na rewitalizacja historycznego centrum miasta.

Z 65 projektów zakwalifikowano jedynie 32. Jesteśmy dumni i czekamy teraz na ocenę merytoryczną, której osobiści się nie obawiam bo nasz projekt jest naprawdę mocnym projektem – mówi Bogumiła Kapusta, wiceprezydent Zgierza. – Oczywiście liczymy na to, że po ciężkiej pracy jaką wykonali pracownicy naszego urzędu uda nam się uzyskać dofinasowanie, a Zgierz stanie się piękniejszym i bezpieczniejszym miastem.

Przypomnijmy, że Zgierz ubiega się o dofinansowanie w wys. 8,5 mln zł projektu opiewającego na 10 mln zł. Projekt obejmowałby:

  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków nieruchomych (odpowiednio – obiektów historycznych) w celu przystosowania w/w obiektów do nowych funkcji lub utrzymania funkcji dotychczasowych (remont, przebudowa i konserwacja budynku Muzeum Miasta Zgierza);
  • kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej rewitalizowanych terenów, w tym budowa lub przebudowa małej architektury oraz tworzenie lub modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych (rewitalizacja ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, rewitalizacja parku miejskiego w Zgierzu- Centrum Rekreacji Rodzinnej, rewitalizacja placu Jana Kilińskiego w Zgierzu);
  • przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych, w tym uzbrojenie terenu pod przyszłe inwestycje, wyburzanie obiektów, adaptacja obiektów do potrzeb działalności gospodarczej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej (budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długiej i 1 Maja- zagospodarowanie terenu w okolicy budynku po starym Młynie);
  • budowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego (budowa monitoringu centrum Zgierza);
  • budowa systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych w rewitalizowanych obiektach (budynek Muzeum Miasta Zgierza).

Wspólnie z miastem o dofinansowanie ubiega się Parafia św. Katarzyny w Zgierzu.  W sierpniu ujawnione zostały błędy we wskaźnikach finansowych zamieszczonych we wniosku oraz w uchwalonym lokalnym planie rewitalizacji. Z tego powodu na 12 sierpnia zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta, na której dokonano koniecznych poprawek.

O tym czy nasze miasto dostanie środki finansowe na wykonanie projektu zależy od oceny merytorycznej dokonanej przez zarząd województwa łódzkiego. Wyniki konkursu powinniśmy poznać najpewniej w listopadzie.
 

Inne

Ciekawe artykuły